INFORMACJA

 

OD DNIA 19.08.2017R. OBOWIĄZKI TUTEJSZEGO KOMORNIKA PEŁNI ZASTĘPCA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W LESZNIE WOJCIECH PTAK

KANCELARIA KOMORNICZA: Leszno, Ul. Fabryczna 4/7,

TEL. (065) 520-79-42

 

 

 

 

 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji  

Zobacz pełen tekst w/w ustawy (zobacz)